regulamin sklepu

Regulamin sklepu LANDEBAHN.pl

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady korzystania przez Użytkowników z usług Sklepu internetowego www.landebahn.pl (Landebahn.pl) oraz zawiera uregulowania organizacyjne Sklepu. Akceptacji jego zapisów Użytkownik powinien dokonać podczas składania zamówienia. Użytkownik powinien aktualizować swoje dane w razie ich zmiany przed złożeniem kolejnego zamówienia.

Telefoniczny kontakt pod nr +48 602 30 55 30, mailowy: contact@landebahn.pl


DEFINICJE

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.landebahn.pl sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Właścicielowi serwisu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji.


WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep www.landebahn.pl prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż wysyłkową artykułów znajdujących się w jego ofercie. Informacje na temat produktów Sklep zamieszcza na stronie www.landebahn.pl
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i są własnością Landebahn.pl

3. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest przekazanie Użytkownikowi na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, informacji dotyczących w szczególności: głównych cech świadczenia, danych przedsiębiorcy, cenie i sposobie zapłaty, procedurze reklamacji, prawie odstąpienia od umowy.

4. Potwierdzenie zawarcia umowy może nastąpić przed zawarciem umowy.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. W sklepie Landebahn.pl Użytkownik dokonuje zakupów bez konieczności rejestracji konta.

2. W trakcie składania zamówień Użytkownik zobowiązany jest do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sklep w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, w celu zabezpieczenia interesów Użytkowników, Sklep może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub internetową. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy, Sklep zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sklep zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych. O ewentualnych problemach Użytkownicy będą poinformowani stosownym komunikatem.

5. Zamówienia są obsługiwane przez osoby prowadzące sklep niemalże 24 godziny na dobę.

6. Wysłanie zamówienia stanowi złożenie przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz dane teleadresowe podane przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia.

Następnie złożone zamówienie podlega weryfikacji przez obsługę Sklepu.

Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zawarcia umowy z informacjami dotyczącymi w szczególności: głównych cech świadczenia, danych przedsiębiorcy, cenie i sposobie zapłaty, procedurze reklamacji, prawie odstąpienia od umowy.

Do zawarcia umowy sprzedaży (przyjęcia oferty) dochodzi w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Ewentualne zmiany w zamówieniu Użytkownik może wprowadzić poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: contact@landebahn.pl i wpisując w tytule e-maila numer zamówienia. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Użytkownik może dokonać do chwili przekazania zakupionych produktów do wysłania.

9. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Użytkownika z innych przyczyn, Sklep poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. W takiej sytuacji Użytkownik będzie mógł wybrać czy chce poczekać lub anulować zamówienie w części czy w całości, czy też złożyć inne zamówienie. W przypadku anulowania zamówienia należności zostaną niezwłocznie zwrócone przez Sklep.

10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży. Produkty oferowane w promocji są oznaczone.

11. W zamówieniu Użytkownik dokonuje wyboru zamawianych produktów, określenia miejsca doręczenia przesyłki, oznaczenia sposobu dostawy oraz formy płatności

12. Zamówienia można opłacić, wg wyboru Użytkownika w formach zaprezentowanych przez sklep na karcie zamówienia. Na ten moment są to:
a) szybki przelew bankowy (poprzez platformę E-transferuj)

b) płatność przy odbiorze - w wypadku odbioru osobistego. Ta możliwość jest dostępna tylko na terenie Warszawy.

c) internetowa płatnośc Paypal

d)płatność kartami: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

13. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko Użytkownika.

14. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przelewu bankowego nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 10 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep uzna, że Użytkownik zrezygnował z zakupów i zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuję Użytkownika o anulowaniu zamówienia, Użytkownik będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.

15. W przypadku wystąpienia nadpłaty na koncie Użytkownika w związku płatnościami za zakupione produkty, Użytkownik może wykorzystać nadpłatę na zakupy w Sklepie lub zażądać zwrotu nadpłaty na wskazane konto.

16. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Użytkownika polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu stosownego żądania od Użytkownika wysłanego e-mailem, z konta e-mail użytego do złożenia zamówienia.

17. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby zamówienia z jego konta nie były składane lekkomyślnie lub omyłkowo. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć, w tym uzyskania dostępu do jego konta przez osoby trzecie, prób wykorzystania jego konta lub danych przez osoby trzecie, jest on zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym Sklepu.

CENY I ZMIANA OFERTY

1. Podane przy opisach poszczególnych produktów ceny są wyrażone w złotych polskich w wersji polskojęzycznej sklepu oraz w walucie Euro – w wersji anglojęzycznej sklepu. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie internetowej www.landebahn.pl nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

2. Sklep może wprowadzać nowe produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.


WARUNKI DOSTAWY

1. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Użytkownika w momencie składania zamówienia, na adres dostawy wskazany przez Użytkownika. Dostawa zakupionych produktów, na zasadach określonych w regulaminie, następuje na terenie Polski a także za granicę do większości krajów.

2. W przypadku, kiedy miejsce doręczenia zamówionych produktów jest inne niż terytorium RP, może wystąpić potrzeba ustalenia lub doprecyzowania warunków płatności, kosztów związanych z doręczeniem przesyłki oraz sposób dostawy indywidualnie z Użytkownikiem drogą korespondencji elektronicznej. Wstępne koszty wysyłki oraz sposób dostawy są podane przez sklep w trakcie składania zamówienia jednak w niektórych wypadkach mogą wymagać doprecyzowania.

3. Sklep realizuje zamówienia w terminie do 3 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

we właściwej wysokości (zawierającej koszt wysyłki).

W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, płatność i przekazanie towaru odbywają się w tym samym momencie.

4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Sklep poinformował Użytkownika o przyjęciu zamówienia do realizacji.

5. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. Dostawa następuje w terminie wynikającym z trybu pracy firmy kurierskiej – najczęściej będzie to kwestia od 1 do kilku dni w Polsce i od kilku do kilkunastu dni za granicę.

7. Aktualne informacje o kosztach dostawy, w zależności od wyboru jej opcji, znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.

8. Użytkownik powinien sprawdzić czas i sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W razie zastrzeżeń Użytkownik może żądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzeń przesyłki.


REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionych produktów winny być zgłaszane na adres e-mail: contact@landebahn.pli powinny zawierać następujące dane: oznaczenie Użytkownika składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Usługi.

2.W celu wdrożenia procesu reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową (jego wadliwości) Użytkownik powinien przesłać produkty na adres korespondencyjny Sklepu przesłany Użytkownikowi przez Sklep.

3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanymi produktami. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

4. Do odsyłanego produktu należy wykazać fakt dokonania zakupów w Sklepie np. poprzez przesłanie numeru zamówienia wraz z danymi Użytkownika, który zamawiał dany produkt.

5. Odpowiedź na reklamację (e-mail) zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika składającego reklamację podany w reklamacji.

6. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej - zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności

7. “Przesyłka/zwrot zareklamowanego towaru do Sklepu odbywa się metodą (firma kurierska i forma przesyłki) wskazaną przez Sklep – informację tę sklep przekazuje Użytkownikowi drogą telefoniczną lub mailową.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Użytkownik, ma prawo do odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia – od daty otrzymania przez Użytkownika ostatniej części zrealizowanego zamówienia

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. Użytkownik może odstąpić od umowy, przesyłając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od umowy”. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi elementami składowymi.

4. W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy na odległość sklep gwarantuje zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Użytkownika - pomniejszonych o koszty dostarczenia rzeczy.

5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór takiego sposobu dostawy rzeczy który gwarantuje jej dotarcie do Sklepu. 

7. W razie wystąpienia sporu pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Sklep Landebahn.pl

2. Podanie danych osobowych i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych czy newslettera, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez klikniecie rezygnuję w stopce wiadomości e-mail.

4. Każdy Użytkownik, ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.

5. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie sklepu czynności związane z zawartą umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych umów oraz podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.


POLITYKA COOKIES

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sklep Landebahn.pl

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Wykorzystujemy cookies zewnętrzne w celu docierania do osób odwiedzających nasz sklep poprzez prezentowanie komunikatów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika za pomocą narzędzi analitycznych GoogleAdwords. Administatorem Cookies jest Google Inc. z/s w USA.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2015.

2. Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Użytkowników i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.

3. Postanowienia regulaminu mogą podlegać negocjacji, przed złożeniem zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania umów sprzedaży stosuje się przepisy aktualnie obowiązującej wersji ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.

5. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

7. Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

Landebahn Ewa Nowakowska, adres korespondencyjny: Nawrot 4 m 6b, 90-060 Łódź 

NIP 7251834657

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl